ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، معاونت پژوهش و فناوری، صندوق پستی 111-14115، کد پستی 1411713116

تلفن


82882009

دورنگار


ایمیل


Res@modares.ac.ir

وب سایت


Res.Modares.ac.ir