صندوق رفاه


 

bullet شرح وظايف صندوق رفاه دانشگاه

  • پرداخت وام به اعضاء طبق ضوابط و مقررات اساسنامه و دستورالعمل‌های مصوب هيأت مديره .
  • مشاركت در فعاليت‌های تعاونی، مالی، بازرگانی، خدماتی و سرمايه‌گذاری به منظور تقويت صندوق برای حمايت بيشتر از اعضاء طبق ضوابط و مقررات اساسنامه و دستورالعمل‌های مصوب هيأت مديره .
  • در اختيار گذاشتن مجموع مبالغ واريز شده توسط دانشگاه و عضو به عضو يا ورثه در زمان بازنشستگی يا فوت بر اساس ضوابط و مقررات اساسنامه صندوق به منظور حمايت از اعضاء براي زمان بازنشستگی يا از كارافتادگی .
  • توزيع سود نسبت به مانده سهم پرداختی هر يك از اعضاء طبق ضوابط و مقررات .
  • تهيه و تنظيم تراز نامه و عملكرد سالانه حداكثر تا قبل از پايان سال مالی .
  • رسيدگی به حسابهای صندوق و ارائه گزارش سالانه هيأت امناء .

bulletافراد صندوق رفاه دانشگاه

نـام نام خانـوادگـي شماره تلفن سمت
عباس  باقری 4046 مدیر عامل صندوق رفاه
زهرا علمی 3030 حسابدار 

شماره حساب و شماره کارت صندوق رفاه دانشگاه (اعضای هيأت علمی و كاركنان):
143335844 ، 5859837005864752 به نام آقايان دكتر نصیری، باقری و خاكسار، لطفاً فيش واريزي را به دفتر صندوق تحويل دهيد.

bullet راهنمای دريافت وام خريد مسكن

bullet فرم‌ها

bullet آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها