معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی


 

ابراهیم خدایار
دانشیار دانشکده علوم انسانی


سیدمهدی موسوی کوهپر
استاد دانشکده علوم انسانی

شروع: 1398/01/01
پایان : 1400/07/12


محسن محمدزاده درودی
استاد دانشکده علوم ریاضی

شروع: 1393/05/26
پایان : 1398/01/01


اسداله کردنائیج
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد

شروع: 1388/11/04
پایان : 1393/05/26


بیژن رنجبر
استاد دانشکده علوم زیستی

شروع: 1387/02/25
پایان : 1388/04/11


محمود عبدالهی
استاد دانشکده فنی و مهندسی

شروع: 1384/07/20
پایان : 1387/02/25


حسینعلی بهرامی
استاد دانشکده کشاورزی

شروع: 1379/08/01
پایان : 1384/07/20


بهرام سحابی
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد

شروع: 1377/08/03
پایان : 1379/08/01


سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

شروع: 1375/12/28
پایان : 1377/08/03


مهرداد کوکبی
استاد دانشکده مهندسی شیمی

شروع: 1370/09/28
پایان : 1375/04/09


محمد حسین رضوی

شروع: 1372/07/04
پایان : 1373/01/04


 

علیرضا ناصری
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد

شروع: 1371/02/22
پایان : 1372/07/04


سیدخلاق میرنیاهریکنده ئی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

شروع: 1369/03/09
پایان : 1371/02/22


علیرضا ناصری
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد

شروع: 1367/04/25
پایان : 1368/04/25


شمس الدین نیکنامی
استاد دانشکده علوم پزشکی

شروع: 1367/02/20
پایان : 1367/04/25


علی اکبر محمدی

شروع: 1367/02/20
پایان : 1367/04/25


 

محمدجعفر ملکوتی
استاد دانشکده کشاورزی

شروع: 1362/10/01
پایان : 1364/11/27