اهداف و برنامه‌ها


 
  • افزايش سرعت اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه
  • بهينه سازی فضاهای فيزيكی و كالبدی پروژه های عمرانی
  • انجام پروژه های عمرانی در قالب برنامه زمانبندی شده
  • افزايش ميزان تعامل دفتر فنی با واحدهای مرتبط در پروژه های عمرانی
  • كاهش ميزان تصدی گری دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی در ساخت پروژههای عمرانی