معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی


 

مسعود رضائی
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی