آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
فهرست بها ابنیه 95
فهرست بها برق 95
فهرست بها مکانیک 95
استاندارد NFPA1
استاندارد NFPA10
استاندارد NFPA11
استاندارد NFPA12
استاندارد NFPA12A
استاندارد NFPA13
استاندارد NFPA13D
استاندارد NFPA13E
استاندارد NFPA13R
استاندارد NFPA14
استاندارد NFPA15
استاندارد NFPA16
استاندارد NFPA20
استاندارد NFPA22
استاندارد NFPA24
استاندارد NFPA25
استاندارد NFPA30
استاندارد NFPA30A
استاندارد NFPA30B
استاندارد NFPA55
استاندارد NFPA70
استاندارد NFPA70B
استاندارد NFPA70E
استاندارد NFPA80
دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی
مبحث سوم حفاظت ساختمان ها در برابر حریق
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396
مقررات ملی ساختمان مبحث 1
مقررات ملی ساختمان مبحث 2
مقررات ملی ساختمان مبحث 3
مقررات ملی ساختمان مبحث 4
مقررات ملی ساختمان مبحث 5
مقررات ملی ساختمان مبحث 6
مقررات ملی ساختمان مبحث 7
مقررات ملی ساختمان مبحث 8
مقررات ملی ساختمان مبحث 9
مقررات ملی ساختمان مبحث 10
مقررات ملی ساختمان مبحث 11
مقررات ملی ساختمان مبحث 12
مقررات ملی ساختمان مبحث 13
مقررات ملی ساختمان مبحث 14
مقررات ملی ساختمان مبحث 15
مقررات ملی ساختمان مبحث 16
مقررات ملی ساختمان مبحث 17
مقررات ملی ساختمان مبحث 18
مقررات ملی ساختمان مبحث 19
مقررات ملی ساختمان مبحث 20
مقررات ملی ساختمان مبحث 21
مقررات ملی ساختمان مبحث 22
ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان
راهنمای آئین نامه بتن ایران(آبا)
آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد 84-2800)