دفتر هیأت علمی که در حوزه معاونت آموزشی قرار دارد، بر آنست تا با بررسی و ارزیابی مستمر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیأت علمی در قالب فرآیندهای ترفیع سالانه، ارزیابی کیفیت آموزشی، اعطاء پایه تشویقی، انتخاب استاد نمونه دانشگاه و ... به عنوان اصلی ترین فعالیت‌های خود، نقشی مهم در ارتقاء دانشگاه و اصلاح هرم هیأت علمی ایفا نماید.


جدیدترین اخبار