حوزه معاونت


 

معاونت اداری و مالی در سال 84 با سه مدیریت زیر مجموعه و اکنون پس از تائید چارت تشکیلات جدید مصوب هیأت امنا مورخ سال 86 با عنوان معاونت پشتیبانی و منابع انسانی با واحدهای تابعه زیر به انجام وظیفه می پردازد. ‏

  • مدیریت امور اداری
  • مدیریت امور مالی
  • مدیریت تشکیلات و بهبود روش‌ها
  • مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
  • دفتر حقوقی
  • صندوق رفاه
  • دبیرخانه کمیسیون بهره وری و تحول اداری
  • دبیرخانه مرکزی